HOME > Budo Dojo Guide > Mugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Saga dojo

Training date and time / Location

3-3-20 Matsubara, Saga City, Saga Prefecture Saturday 13:30-15:00 (Elementary school class is 50 min.)

Contact

Dojo nameMugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Saga dojo
RepresentativeHougyoku Takeda
E-mailohgyoku@mugairyu.net
Official sitehttps://mugai.org/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.