HOME > Budo Dojo Guide > Hakko-ryu jujutsu Osaka branch

We practice Hakko-ryu Jujutsu, Koho shiatsu chiho gaku, and Shinto, Ki-gaku, and others. For more information, please contact us by phone.

Training date and time / Location

Sundays Mainly 10:00-12:00 Shihan Michiteru Omatsu 1-2-18 Nishiminato, Sakai City, Osaka

Contact

Dojo nameHakko-ryu jujutsu Osaka branch
RepresentativeHakko-ryu jujutsu Shihan Michiteru Omatsu

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.