HOME > Feature Videos > Essence of Kobujutsu in Hisa Takuma’s Daito-ryu aiki-jujutsu 2