HOME > Budo Dojo Guide > Shinkege-ryu Bugaku Seiren-kai

We practice and explore the Shinkage-ryu, which was handed down from Kamiizumi Isenokami to Yagyu Sekishusai, and then to Yagyu Hyogonosuke and Yagyu Renyasai, who became the instructors of the Owari Clan.

Training date and time / Location

Practice Dates and Times Dates and times are different for each class. Please check the website for details. Practice place and address Tokyo "Itabashi dojo", "Shinjuku dojo", "Nishi-Tokyo dojo (Tsukikage-juku)" Saitama "Tokorozawa dojo" Kobe "Kobe dojo" Niigata "Niigata dojo"

Contact

Dojo nameShinkege-ryu Bugaku Seiren-kai
RepresentativeHideo Izawa
E-mailmail@shinkageryu-seirenkai.com
Official sitehttp://shinkageryu-seirenkai.com/main/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.