HOME > Budo Dojo Guide > Takenouchi-ryu Bitchu-den Nisshin-kan jodo

We have inherited a tradition of more than 300 years from Takeuchi-ryu’s third generation Kagasuke Hisayoshi’s student, Takenouchi Seidayu Masatsugu.
We instruct various techniques of the Takenouchi-ryu, such as kogusoku koshinomawari, bojutsu, taijutsu, kenjutsu, and battojutsu. Also teaches Shisan-ryu (Battojutsu) and Imaeda-shin-ryu (jojutsu). Regular member of the Kurashiki City Athletic Association.

Training date and time / Location

Tuesdays from 20:30 (Nisshinkan Dojo), Fridays from 19:00 for juvenile and 20:30 for general (Nisshinkan Dojo), Saturdays as needed (Nisshinkan Dojo)

Contact

Dojo nameTakenouchi-ryu Bitchu-den Nisshin-kan jodo
RepresentativeNisshin-kan 3th kancho Takuya Nakayama (Shinsho)

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.