HOME > Budo Dojo Guide > Nippon Budo Institute Kushinkan Sapporo branch

We practice Fujitani-ha Shitoryu Karate-do and Taikido.
Nihon Den Tenshin Koryu Kenpo, Toritejyutsu (arresting techniques), jyojutsu, Asayama Ichiden-ryu taijyutsu, Shinden Fudo-ryu Taijutsu, kempozu, etc.

Training date and time / Location

The basic training schedule is Mondays from 7:00pm to 9:30pm and Fridays from 6:00pm to 9:00pm. The classes are held at Sapporo University (3-3-1, Nishioka 3-jo 7-chome, Toyohira-ku, Sapporo).

Contact

Dojo nameNippon Budo Institute Kushinkan Sapporo branch
RepresentativeMasaki Takimoto
E-mailtakimotoseiki@gmai.com

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.