HOME > Budo Dojo Guide > Muso Jikiden Eishin-ryu Iaijutsu Yamauchi-ha Chiken-kai dojo

We teach the secret techniques of Koryu Iaijutsu.
Seiza no bu (Omori-ryu), Tatehiza no bu (Hasegawa Eishin-ryu), Oku-iai (Shigenobu-ryu),
Bangai, Sakagami Bangai, Hayanuki no bu (Morote Hayanuki, Katate Hayanuki), Eishin-ryu Iai no kata,
Tachiuchi no kurai, Tsumeai no kurai, Daisho-zume, Daisho tachi-zume, Taikendori, Natsuhara-ryu yawara no koto,
Dainihon Batto-ryu, Iaido toho, Kuka no Tachi Omote Uraku, Hayashizaki-ryu Hoyho no Tachi

Training date and time / Location

Date and time: Monday, Wednesday, Saturday, Sunday *Please inquire about the time. Location: Public facilities in Kamakura, Chigasaki, Samukawa, etc. (Monday and Wednesday at night, Saturday and Sunday during the daytime)

Contact

Dojo nameMuso Jikiden Eishin-ryu Iaijutsu Yamauchi-ha Chiken-kai dojo
RepresentativeShogen Yoichi Shiosaka
E-mailytsmktn1@aol.com
Official sitehttp://chikenkai.aiki.xyz/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.