HOME > Budo Dojo Guide > Nihon Koden Fushi Muso-kai (Kukishin-ryu, Koden Enshin-ryu, Tenshin Hyoho Soden Kuki shin-ryu)

Kenjutsu, iai, suemono giri, bojutsu, hanbojutsu, sojutsu, naginatajutsu, shurikenjutsu, yawara no jutsu, kumiuchi Hyoho, nitokenpo, hobakujutsu, hidden weapon techniques, and koshinto.

Training date and time / Location

Honbu, Muso Juku B Wed, Sat, Sun 18:00 - 22:00 Branch, Keirin Juku B, Taiju Juku A, Sun. 9:00 - 12:00

Contact

Dojo nameNihon Koden Fushi Muso-kai (Kukishin-ryu, Koden Enshin-ryu, Tenshin Hyoho Soden Kuki shin-ryu)
RepresentativeFumon Tanaka

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.