HOME > Budo Dojo Guide > Jikishinkege-ryu Kuun-kai

Jikishinkage-ryu, Huribo, Hojo, Kata

Contact

Dojo nameJikishinkege-ryu Kuun-kai
RepresentativeKazuya Namiki
E-mailsuigetsu4871@hotmail.co.jp

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.