HOME > Budo Dojo Guide > Muhi-muteki-ryu jojutsu, Iga ryuha katsushin-ryu jujutsu

Basic: Uchikomi, Honuchi, Gyakuuchi.
Kata: 7hon, 9hon, Hiki-due, Tsuki-due.
Chui 5-jo: 7hon no ran, 9hon no ran, Hiki-due, Tsuki-due.

Training date and time / Location

Sunday 10:00 am - 12:00 pm Wednesday 7:00 p.m. - 9:00 p.m. Postal Code 311-1204 Hiraiso tohara-cho, Hitachinaka City, Ibaraki

Contact

Dojo nameMuhi-muteki-ryu jojutsu, Iga ryuha katsushin-ryu jujutsu
RepresentativeSoke: Kenichi Nemoto

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.