HOME > Feature Videos > Keibu ryu aiki taijutsu’s strike Yoroi-Doshi 2