HOME > Feature Videos > Keibu ryu aiki taijutsu’s strike Yoroi-Doshi 1
Go to top.