HOME > Feature Videos > Shitoryu Hakutsuru-ken by Sofue Toshihisa Sensei 80 years old Karate-ka
Go to top.