HOME > Feature Videos > Shuriken-throwing Competition 2020 at Shikinomori Ninjutsu Dojo