HOME > Feature Videos > Legendary Aiki masters skill revives!! the secret AIKI “Ikkajo/Ikkajo”

How to master the secret “Ikkajo/Ikkyo”!! by four teachers who inherited the skills directly from legendary Aiki masters.

Yoshihisa Ishibashi Sensei/Daito-ryu Aikibujutsu ~ Tokimune Takeda
Shoji Arimitsu Sensei/Aiki Rentaikai ~ Yukiyoshi Sagawa
Yasuo Kobayashi Sensei/Aikido Kobayashi Dojo Tokim ~ Morihei Ueshiba
Tsuneo Ando Sensei/Yoshinkan Aikido Ryu ~ Gozo Shioda

VOD:Yasuo Kobayashi and Aikido Basic Part “Spirit and technique of Morihei Ueshiba”
VOD:Yasuo Kobayashi and Aikido Advanced Part “Spirit and technique of Morihei Ueshiba”